Pokolenie Z stawia na zrównoważoną przyszłość

Zgodnie z badaniem Dell Technologies, 47% respondentów z pokolenia Z chętnych jest zaakceptować pewne krótkoterminowe ograniczenia ekonomiczne – jak choćby niższy wzrost PKB – aby decydenci mogli zainwestować w strategię długoterminową, promującą bardziej zrównoważony rozwój. Wspomniana analiza – przeprowadzona w ponad 15 lokalizacjach na całym świecie – dotyczyła opinii osób dorosłych z pokolenia Z (w wieku 18-26 lat) na temat strategii ożywienia społeczno-gospodarczego. Co ciekawe, niemal dwie trzecie (64%) respondentów wychodzi z założenia, że technologia odegra istotną rolę w walce z kryzysem klimatycznym.

Z badania wynika, że przedstawiciele pokolenia Z uznają: zrównoważoną energię (42%), umożliwienie wdrożenia modelu gospodarki o obiegu zamkniętym (39%) i bardziej zrównoważony transport publiczny (29%), za trzy najważniejsze obszary inwestycyjne, które rządy powinny traktować priorytetowo. Jedna czwarta respondentów (25%) wyraża również poparcie dla zwiększenia edukacji obywateli na temat zrównoważonego rozwoju.

„Pokolenie Z zapewne będzie tym pokoleniem, na które wpływać będą w największym stopniu podejmowane dziś publiczne i prywatne decyzje inwestycyjne. Właśnie to pokolenie będzie w stanie wdrożyć i utrzymać długoterminowe, zrównoważone ożywienie gospodarcze. Istnieje możliwość uzyskania poparcia pokolenia Z dla długoterminowych strategii, które stawiają zrównoważony rozwój w centrum strategii wzrostu gospodarczego” – skomentował Aongus Hegarty, President International Markets w Dell Technologies.

Jak się okazuje, zaufanie pokolenia Z dotyczące tego, że inwestycje skupione na ożywieniu sektora publicznego przyniosą rozkwit gospodarki w perspektywie 10 lat jest podzielone: jedna trzecia ich przedstawicieli na całym świecie (32%) wyraża niskie zaufanie lub w ogóle jego brak, podczas gdy 38% jest niezdecydowanych, a 29% wyraża wysokie bądź pełne zaufanie.

Ankietowani wyrazili również opinię, że cyfrowa przyszłość musi mieć silne podstawy w postaci cyberbezpieczeństwa. Ponad połowa z nich (56%) uważa, że istnieje potrzeba wprowadzenia rygorystycznych przepisów prawnych i dokonania większych inwestycji w cyberbezpieczeństwo celem ochrony infrastruktury krajowej i zapewnienia, że prywatne przedsiębiorstwa spełniają ścisłe standardy. Aby to umożliwić i zwiększyć zaufanie w stosunku do rządów, 38% respondentów chce, aby sektory prywatny oraz publiczny były wobec siebie nawzajem odpowiedzialne i współpracowały ze sobą.

Zniwelowanie nierówności cyfrowych

Nawet trzy czwarte respondentów (76%) uważa, że zdobycie nowych kompetencji cyfrowych ma zasadnicze znaczenie dla zwiększenia możliwości w przyszłej karierze zawodowej lub planuje je zdobyć. Ankietowani czują też, że w trakcie edukacji można było ich lepiej przygotować w kwestii tych kompetencji. Ponad dwie piąte respondentów (44%) twierdzi, że w szkole nauczono ich jedynie bardzo podstawowych umiejętności komputerowych, a 12% nie przekazano żadnej wiedzy w zakresie technologii ani kompetencji cyfrowych. 37% respondentów uważa, że szkoła (poniżej 16. roku życia) nie przygotowała ich w zakresie umiejętności technologicznych potrzebnych w planowanych przez nich zawodach.

Aby pomóc wypełnić lukę w kompetencjach cyfrowych jedna trzecia (34%) respondentów proponuje, by kursy związane z technologią na wszystkich poziomach edukacji były ciekawsze i powszechniej dostępne. Jedna czwarta (26%) uważa z kolei, że obowiązkowe kursy związane z technologią przed 16. rokiem życia zachęcą młodych ludzi do obrania ścieżki kariery skupiającej się na technologii.

„Oczywiste jest, że pokolenie Z postrzega technologię jako kluczowy element ich przyszłego dobrobytu. W tym momencie to do nas – wiodących dostawców technologii, rządów oraz sektora publicznego – należy podjęcie współpracy i ułatwienie im osiągnięcia sukcesu poprzez poprawę jakości i dostępu do cyfrowej nauki. 44% przedstawicieli pokolenia Z sądzi, że szkolnictwo i biznes powinny ze sobą współpracować, aby wypełnić lukę w kompetencjach cyfrowych, a biorąc pod uwagę tempo, w jakim technologia się rozwija, będzie wymagało to stałej współpracy” – powiedział Aongus Hegarty.

W odpowiedzi na pytanie o to, jakie obszary inwestycji rządy powinny traktować priorytetowo, aby pomóc wyeliminować dyskryminację cyfrową w obrębie różnych lokalizacji, grup demograficznych oraz społeczno-ekonomicznych, pokolenie Z uważa, że należy skupić się przede wszystkim na dostępie do urządzeń oraz łączności dla grup znajdujących w niekorzystnej sytuacji (33%) oraz łączności na obszarach wiejskich (24%).

Inne wnioski z badania:

  • Wspieranie wzrostu gospodarczego, poprawa świadczeń opieki zdrowotnej (21%), inwestowanie w edukację w celu wyeliminowania luki w umiejętnościach (11%) oraz inwestowanie w zrównoważoną/ekologiczną infrastrukturę (11%) to trzy najważniejsze priorytety wskazane przez pokolenie Z na całym świecie.
  • Ponad połowa (57%) pokolenia Z wykazuje niskie lub neutralne zaufanie co do tego, że podmioty świadczące usługi w zakresie służby zdrowia przechowują ich dane osobowe zgodnie z przepisami.
  • Ponad połowa (55%) przedstawicieli pokolenia Z wskazuje możliwość elastycznej i zdalnej pracy jako ważny czynnik, którym kieruje się przy wyborze pracodawcy.

Więcej informacji można znaleźć na tej stronie.

News