7 nowych zawodów sieciowych

Rozwój technologii, rosnąca skala wykorzystania usług w chmurze, dążenie do większej automatyzacji procesów biznesowych, a także popularyzacja sieci definiowanych programowo (SD-WAN), Internetu Rzeczy (IoT), przetwarzania brzegowego oraz koncepcji bezpieczeństwa opartej na zerowym zaufaniu (ZTNA) przekładają się na powstawanie nowych zawodów w sektorze technologicznym. Zmieniają się m.in. wymagania stawiane specjalistom ds. infrastruktury sieciowej.

Praktyka pokazuje, że szczególnie istotny wpływ na funkcjonowanie infrastruktury sieciowej w firmach z całego świata ma wzrost popularności usług w chmurze. Jest to o tyle istotne, że wedle prognoz, do 2025 roku wydatki przedsiębiorstw na chmurę publiczną wyprzedzą wydatki na tradycyjne rozwiązania IT. Co więcej, według ekspertów firmy Gartner w 2025 roku technologie chmurowe będą pochłaniały niemal dwie trzecie nakładów na rozwiązania aplikacyjne. Analitycy IDC z kolei obserwują systematyczny wzrost popularności rozwiązań z zakresu przetwarzania brzegowego. Prognozy IDC zakładają, że w 2022 roku światowe wydatki na przetwarzanie brzegowe mają wynieść 176 mld USD, co stanowi 15-procentowy wzrost w stosunku do 2021 roku. Podobne tempo segmentu branży IT związanego z koncepcją edge computing ma utrzymywać się do 2025 roku. Wówczas globalne wydatki na przetwarzanie brzegowe sięgnąć mają niemal 274 mld USD.

Rosnąca skala wykorzystania technologii IT oraz ich zmieniający się charakter przyczynia się z jednej strony do zwiększenia miejsc pracy dla specjalistów ds. zarządzania sieciami, a z drugiej – na zmianę stawianych im wymagań. Choć stanowiska, takie jak administrator chmury, architekt chmury i inżynier niezawodności, są aktualnie bardzo poszukiwane to bardziej tradycyjne role, jak administrator sieci czy architekt infrastruktury sieciowej, będą nadal istotne. Poniżej prezentujemy listę 7 nowych, potencjalnie bardzo perspektywicznych zawodów związanych nie tylko z utrzymaniem i rozwojem sieci komputerowych. Poniższa lista bazuje na prognozach firmy konsultingowej Robert Half.

1. Doradca ds. automatyzacji

W związku z rosnącym wykorzystaniem automatyzacji w środowiskach IT rośnie zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny. Wymagania stawiana kandydatom obejmują: doświadczenie w zakresie wdrażania lub rozwoju systemu, wiedzę z zakresu cyberbezpieczeństwa, w tym zarządzania ryzykiem i jego analizą, zarządzanie ryzykiem dostawcy i bezpieczeństwem aplikacji oraz rozumienie technologii sieciowych i platform rozwoju chmury.
Do zadań doradcy ds. automatyzacji należą z kolei: projektowanie, planowanie i wdrażanie rozwiązań chmurowych dla klientów korporacyjnych, wdrażanie narzędzi automatyzacji do zarządzania zaopatrzeniem i konfiguracją. Ponadto osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiada za projektowanie i wdrażanie narzędzi opartych na platformie kontenerowej, weryfikację koncepcji i usługi wdrożeń technicznych, a także realizację projektów modernizacji aplikacji na dużą skalę i pracę nad projektami obejmującymi architekturę systemów.

2. Inżynier automatyzacji chmury

Specjalista powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu technologii sieciowych i komunikacyjnych, umieć posługiwać się narzędziami automatyzacji do zarządzania zaopatrzeniem i konfiguracją, znać języki programowania takie, jak: C, C++, C#, Python. Ponadto wymagane jest doświadczenie w zakresie środowiska programistycznego Linux, a także praktyczna wiedza w zakresie przetwarzania w chmurze, wirtualizacji, platform pamięci masowej, kontenerów, sieci definiowanych programowo.

3. Inżynier sieci obrony cybernetycznej

Jest to jedno z wielu nowych stanowisk w branży sieciowej, które koncentrują się w obszarze cyberbezpieczeństwa. Czynności wykonywane przez inżyniera sieci cyberobrony to: tworzenie i utrzymywanie dokumentacji standardowych procedur operacyjnych dla urządzeń bezpieczeństwa. Wymagania obejmują natomiast doświadczenie z zakresu bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem projektowania inżynieryjnego, konfiguracji, wdrożeń, obsługi i konserwacji różnych technologii bezpieczeństwa.

4. Inżynier ds. hiperkonwergencji

Stanowisko to wymaga umiejętności rozwiązywania problemów związanych ze sprzętem serwerowym, infrastrukturą hiperkonwergentną (infrastruktura hiperkonwergentna, HCI – Hyper-Converged Infrastructure, integruje technologie, łącząc funkcjonalne obszary centrum danych takie jak: pamięć masowa, przetwarzanie danych i wirtualizację). Od kandydatów oczekuję się również znajomości takich technologii i obszarów, jak VMWare ESXi, Linux, administracja pamięcią masową i siecią. Przydatne będą także umiejętności i certyfikaty potwierdzające znajomość Kubernetes/Docker, certyfikat VMware Certified Professional (VCP), certyfikat Cisco Certified Network Associate (CCNA) oraz doświadczenie w pracy w centrach danych.

5. Inżynier danych IoT/Edge

W związku z tym, że przedsiębiorstwa rozwijają swoje strategie w obszarach Internetu rzeczy i przetwarzania brzegowego, specjaliści z tym związani są i będą w przyszłości bardzo poszukiwani na rynku pracy. Od inżyniera danych IoT/Edge wymaga się znajomości technologii sieci bezprzewodowych IoT i gromadzenia danych w tym zakresie w kontekście społecznym, etycznym i prawnym, wdrażania zarządzania danymi IoT, wykonywania testów wydajności inteligentnych sieci brzegowych z inteligentnymi sieciami oraz konsolidacji danych.

6. Inżynier ds. inteligencji sieciowej

Praca w tej roli wymaga wysoko rozwiniętych umiejętności badawczych i analitycznych, dbałości o szczegóły i ponadprzeciętnych zdolności organizacyjnych, a także wiedzy i praktycznego doświadczenia w zakresie bezpieczeństwa, w tym projektowania inżynieryjnego, konfiguracji, wdrażania, obsługi i konserwacji różnych technologii odpowiadających za bezpieczeństwo informatyczne w organizacjach. Specjalista powinien też umieć tworzyć wizualizacje sieci w postaci diagramów, map, raportów, rozumieć produkty i techniki z zakresu bezpieczeństwa sieciowego, znać metodologie i narzędzia ataków opartych na sieciach informatycznych oraz technologie i obejmujące operacje bezpieczeństwa i reagowania na incydenty.

7. Inżynier ds. bezpieczeństwa w systemie Zero Trust Network Access (ZTNA)

Ze względu na fakt, że przedsiębiorstwa poświęcają obecnie wiele uwagi modelowi Zero Trust, w sposób naturalny pojawią się stanowiska związane z architekturą bezpieczeństwa cybernetycznego. Osoby zatrudnione na tym stanowisku muszą rozumieć i posiadać doświadczenie w zakresie frameworków dostępu do sieci Zero Trust oraz zaawansowaną znajomość koncepcji aplikacji. Co więcej, posiadać doświadczenie w zakresie bezpieczeństwa korporacyjnego, znać architekturę danych i aspekty związane z zarządzaniem tożsamością, a także umieć wykorzystać w praktyce wiedzę obejmującą techniki segmentacji sieci, kontroli dostępu oraz infrastruktury, aplikacji i bezpieczeństwa w chmurze i infrastrukturze hybrydowej.

News